Có 1 kết quả:

công nhu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền cần thiết để dùng vào việc ích lợi chung — Số tiền do nhiều người đóng góp để dùng chung.