Có 1 kết quả:

lục vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu vị quan trọng, gồm: “quân, thần, phụ, tử, phu, phụ” 君, 臣, 父, 子, 夫, 婦 vua, tôi, cha, con, chồng, vợ.
2. Sáu hào 爻 trong kinh Dịch 易 dùng để tượng: âm, dương, cương, nhu, nhân nghĩa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu cái địa vị quan trọng ở đời, gồm: Vua, Tôi, Cha, Con, Vợ, Chồng.