Có 1 kết quả:

lục vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu vị, gồm: “toan, khổ, cam, tân, hàm, đạm” 酸, 苦, 甘, 辛, 鹹, 淡 chua, đắng, ngọt, cay, mặn, nhạt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu vị, gồm: Mặn, Nhạt, Chua, Cay, Ngọt và Đắng.