Có 1 kết quả:

lục gia

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu học phái cổ Trung Hoa, gồm: “Âm Dương gia” 陰陽家, “Nho gia” 儒家, “Mặc gia” 墨家, “Danh gia” 名家, “Pháp gia” 法家, “Đạo đức gia” 道德家.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu phái cổ Trung Hoa, gồm Nho gia, Mặc gia, Danh gia, Pháp gia, Đạo đức gia, và Âm dương gia.