Có 1 kết quả:

lục thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu phương pháp chế ra chữ Hán để viết, gồm: “tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú, giả tá” 象形, 指事, 會意, 形聲, 轉注, 假借.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu cách chế ra chữ Hán để viết, gồm Tượng hình, Tượng thanh, Chỉ sự, Hội ý, Chuyên chú và Giả tá.