Có 1 kết quả:

lục pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu luật lệ gồm: hiến pháp, hình pháp, dân pháp, thương pháp, hình sự tố tụng, dân sự tố tụng (憲, 刑, 民, 商事, 刑事訴訟, 民事訴訟).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu loại luật lệ trong nước, gồm: Hiến pháp, hình pháp, dân pháp, thương pháp, hình sự tố tụng và dân sự tố tụng.