Có 1 kết quả:

lục lễ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu lễ trong xã hội, gồm: “quan, hôn, tang, tế, hương, tương kiến” 冠, 婚, 喪, 祭, 鄉, 相見.
2. Sáu lễ (ngày xưa) trong việc cưới xin, gồm: “nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kì, thân nghênh” 納采, 問名, 納吉, 納徵, 請期, 親迎.
3. Ngày xưa cúng tế tông miếu gồm có: “tứ hiến, quỹ thực, từ, dược, thường, chưng” 肆獻, 饋食, 祠, 禴, 嘗, 烝.
4. Ngày xưa triều kiến thiên tử có sáu lễ: “triều, tông, cận, ngộ, hội, đồng” 朝, 宗, 覲, 遇, 會, 同.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu lễ trong xã hội, gồm: Quan, hôn, tang, tế, hương ẩm tửu và tương kiến — Sáu lễ trong việc cưới xin, gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kì và thân nghênh. Tức là tuần tự đi từ việc chạm ngõ, hỏi tên họ, nhà thờ để làm lễ, đem lễ vật cho đàn gái tức, đám hỏi hay đám nói, định ngày và đến lễ rước dâu cho song việc cưới xin. » Bày ra sáu lễ sẵn sàng, các quan đi họ rước nàng Nguyệt Nga «. ( Lục Vân Tiên ).