Có 1 kết quả:

lục thân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu bậc thân gần, gồm: cha, mẹ, anh, em, vợ và con (“phụ, mẫu, huynh, đệ, thê, tử” 父, 母, 兄, 弟, 妻, 子.
2. Có khi “lục thân” 六親 lại gồm: “phụ, tử, huynh, đệ, phu, phụ” 父, 子, 兄, 弟, 夫, 婦.
3. Cũng có thuyết nói khác nữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu loại người gần nhất với mình, gồm: Cha, Mẹ, Anh, Em, Vợ và Con.

Một số bài thơ có sử dụng