Có 1 kết quả:

lục giác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu góc. Hình sáu góc.

Một số bài thơ có sử dụng