Có 1 kết quả:

lục tặc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu kẻ trộm (“tặc” 賊). Chỉ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thường đem lại phiền não.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật chỉ sáu thứ làm hại cho việc tu hành, coi như sáu loài giặc, gồm: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc và Pháp.

Một số bài thơ có sử dụng