Có 1 kết quả:

lục đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu đường tái sinh. Chỉ các dạng đời sống trong luân hồi. Người ta phân biệt ba “thiện đạo” và ba “ác đạo”. Ba thiện đạo gồm cõi: “nhân” 人, “thiên” 天 và “a-tu-la” 阿修羅. Ba ác đạo gồm: “ngạ quỷ” 餓鬼, “địa ngục” 地獄 và “súc sinh” 畜生.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sáu chỗ ở của con người sau khi chết, tuỳ theo cái nghiệp lúc sống nặng nhẹ xấu tốt gốm Thiên đạo, Nhân đạo, A-tu-la đạo, Ngạ quỷ đạo, Súc sinh đạo, và Địa ngục đạo.

Một số bài thơ có sử dụng