Có 1 kết quả:

lục tạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu giác quan có lỗ trên người (như mắt, mũi, tai, v.v.).
2. Có thuyết nói đó là lục tình: “hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố”: 喜, 怒, 哀, 樂, 愛, 惡.

Một số bài thơ có sử dụng