Có 1 kết quả:

lục thao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sáu cuốn binh thư tương truyền là do “Thái Công Vọng” 太公望, tức “Khương Tử Nha” 姜子牙 làm ra, gồm: Văn thao, Vũ thao, Long thao, Hổ thao, Báo thao và Khuyển thao (“văn, vũ, long, hổ, báo, khuyển” 文, 武, 龍, 虎, 豹, 犬).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáu cuốn binh thư trong bộ binh thư cổ Trung Hoa tương truyền là do Thái Công Vọng, tức Khương Tử Nha làm ra, gồm: Văn thao, Vũ thao, Long thao, Hổ thao, Báo thao và Khuyển thao — Cũng chỉ tài lục bị. » Lục thao tam lược ai bì « ( Lục Vân Tiên ).

Một số bài thơ có sử dụng