Có 1 kết quả:

lục thao tam lược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Binh thư do “Khương Tử Nha” 姜子牙 và “Hoàng Thạch Công” 黃石公 soạn ra.