Có 1 kết quả:

cộng hưởng

1/1

cộng hưởng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cùng góp phần cùng hưởng chung