Có 1 kết quả:

cộng tồn

1/1

cộng tồn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chung sống, cùng tồn tại

Từ điển trích dẫn

1. Cùng tồn tại hoặc cùng sinh tồn với nhau.