Có 1 kết quả:

cộng hữu

1/1

cộng hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cùng sở hữu, của chung

Một số bài thơ có sử dụng