Có 1 kết quả:

quan ải

1/1

quan ải

giản thể

Từ điển phổ thông

nơi quan ải, nơi hiểm yếu