Có 1 kết quả:

binh bất yếm trá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc chiến tranh thì không ngại việc lừa dối.