Có 1 kết quả:

binh biến

1/1

binh biến

giản thể

Từ điển phổ thông

binh biến, cuộc nổi loạn