Có 1 kết quả:

binh viên

1/1

binh viên

phồn thể

Từ điển phổ thông

binh sĩ, lính