Có 1 kết quả:

binh sĩ

1/1

binh sĩ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

binh sĩ, lính

Một số bài thơ có sử dụng