Có 1 kết quả:

binh quyền

1/1

binh quyền

giản thể

Từ điển phổ thông

binh quyền, quyền chỉ huy quân đội