Có 1 kết quả:

binh quyền

1/1

binh quyền

phồn thể

Từ điển phổ thông

binh quyền, quyền chỉ huy quân đội

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quyền chỉ huy quân đội.

Một số bài thơ có sử dụng