Có 1 kết quả:

binh thuyền

1/1

binh thuyền

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chiến thuyền, thuyền chiến

Từ điển trích dẫn

1. Thuyền dùng cho việc binh, chiến thuyền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuyền dùng để ra trận — Lính tráng và thuyền bè, chỉ sự hùng hậu của quân đội.