Có 1 kết quả:

binh hạm

1/1

binh hạm

phồn thể

Từ điển phổ thông

chiến thuyền, thuyền chiến