Có 1 kết quả:

binh giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết vì khí giới.