Có 1 kết quả:

binh nhu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các vật dụng quân đội. Ta gọi là quân nhu.