Có 1 kết quả:

binh mã

1/1

binh mã

giản thể

Từ điển phổ thông

1. lính và ngựa
2. quân đội