Có 1 kết quả:

điển pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phép tắc, khuôn phép.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc.