Có 1 kết quả:

điển đương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cầm đồ, đem đồ vật cầm thế để lấy tiền.
2. Tiệm cầm đồ. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Tha tứ thập niên tiền, tại Tứ Châu đồng nhân hợp bổn khai điển đương” 他四十年前, 在泗州同人合本開典當 (Đệ tứ thập nhất hồi) Ông ta bốn mươi năm trước, ở Tứ Châu cùng người hùn vốn mở tiệm cầm đồ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầm đồ. đem đồ vật cầm để lấy tiền.