Có 1 kết quả:

điển chương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chế độ, pháp lệnh, quy chế.
2. Phép tắc, chương pháp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các phép tắc luật lệ của một nước.

Một số bài thơ có sử dụng