Có 1 kết quả:

kiêm quản

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trông coi nhiều việc một lúc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông coi nhiều việc một lúc.