Có 1 kết quả:

cương vị

1/1

cương vị

giản thể

Từ điển phổ thông

cương vị, vị trí, chức vị