Có 1 kết quả:

sách mệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lênh vua phong chức tước cho quan.