Có 1 kết quả:

sách phong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời xưa, nghi thức phong thụ hoàng quý phi, quý phi, thân vương gọi là “sách phong” 册封.
2. Cũng viết là 冊封.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lệnh vua ban chức tước cho người nào.