Có 1 kết quả:

sách phủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nơi cất giữ giấy tờ sách vở của triều đình thời xưa.
2. Cũng viết là 冊府.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi cất giữ giấy tờ sách vở của triều đình.