Có 1 kết quả:

sách văn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thể văn dùng để viết lệnh vua.
2. Thể văn dùng cho bề tôi tâu việc lên vua.
3. Cũng viết là 冊文.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thể văn dùng vào việc viết lệnh vua — Thể văn dùng để bề tôi tâu việc lên vua.