Có 1 kết quả:

tái hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở lại, trở về — Lần thứ nhì.