Có 1 kết quả:

tái tòng huynh đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Anh em họ nhiều đời, anh em họ cùng ông tổ.