Có 1 kết quả:

tái phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phát khởi một lần nữa — Như Tái khởi 再起.

Một số bài thơ có sử dụng