Có 1 kết quả:

tái cử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tuyển cử lần nữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được bầu lên một lần nữa.

Một số bài thơ có sử dụng