Có 1 kết quả:

mạo nhận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giả làm người khác mà nhận cái không phải của mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không phải của mình mà nhận làm của mình.