Có 1 kết quả:

mạo hiểm

1/1

mạo hiểm

phồn thể

Từ điển phổ thông

xông pha nơi nguy hiểm

Từ điển trích dẫn

1. Xông pha vào chỗ nguy hiểm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dám xông vào chỗ khó khăn, có thể nguy tới thân.

Một số bài thơ có sử dụng