Có 1 kết quả:

nông cụ

1/1

nông cụ

giản thể

Từ điển phổ thông

đồ làm ruộng