Có 1 kết quả:

quán thế chi tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài năng trác việt xuất chúng.