Có 1 kết quả:

quan cân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũ và khăn. Chỉ sự phân biệt người có chức vị và người thường, hoặc kẻ sĩ và người thường. Thời cổ, các quan và kẻ sĩ mới đội mũ, còn thường dân thì đội khăn.

Một số bài thơ có sử dụng