Có 1 kết quả:

quan tộc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dòng họ hiển vinh, có chức quan cao.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng họ hiển vinh, đời đời có chức vị cao sang.