Có 1 kết quả:

quan tuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tuổi đội mũ, tức tuổi 20.