Có 1 kết quả:

quán quần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giỏi vượt lên trên mọi người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng đầu đám đông. Giỏi vượt lên trên mọi người. Như: Siêu quần.

Một số bài thơ có sử dụng